divendres, 22 de novembre de 2013

Davant de les mobilitzacions del proper diumenge 24 de novembreConvocatòria: Diumenge 24 de novembre a les 12h a Jardinets de Gràcia (Pg. de Gràcia cantonada Diagonal)


El PCPC saluda la intensificació de la mobilització de cada cop més amplis sectors populars davant l’avenç de la misèria i la destrucció de les condicions de tre­ball i de vida de cada cop més sectors del poble treballador.
Els/les comunistes entenem que aquesta dinàmica mobilitzadora tiene que ad­quirir un caràcter sostingut i dotar-se d’un calendari unificat, de direc­ció classista i d’objectius clars.
Un Pla d’Inversions europeu front a l’austeritat i la devaluació interna no és la alternativa de la classe obrera.

Un model de desenvolupament econòmic sostenible com el que proposa la Confederació Europea de Sindicats és impossible en el capitalisme en des­composició. El que la CES considera un fracàs de les polítiques d’austeritat de la Troika és en realitat una ex­pressió de l’esgotament del sistema capitalista que mor matant, des­truint forces productives i redu­ïnt a la misèria a la classe obrera i al conjunt del poble treballador. No es tracta d’una gestió equivocada o ineficaç, sinó de la despulla planificada i organitzada a la classe obrera per a recu­perar els beneficis dels monopolis. Sol·licitar als organismes europeus una gestió de la crisi capitalista fa­vorable a les necessitats populars és desconèixer o ocultar el caràcter i na­turalesa de la UE com a eina dels monopolis per a organitzar aquesta des­pulla i guanyar la seva guerra de classes contra el poble treballador.
La gestió “bona” de la crisi capita­lista sense sortir del capitalisme és una il·lu­sió i un engany.
Les posicions que consideren la possi­bilitat d’un altre model capitalista més productiu i amb major justícia distri­butiva, una UE més social i un capita­lisme més humà, que promouen el pacte, la pau i la cohesió social amb l’enemic de classe “en benefici de l’economia”, no són les posicions de la classe treballadora, sinó que les desar­men i les porten a la derrota.
No hi ha un altre capitalisme possible. Els/les treballadors/es hem d’aprendre de la nostra experiència i de la nostra història.
L’experiència ens ensenya que cap gestió capitalista de la crisi, ni la neoliberal ni la socialdemòcrata, ni la dels seus recanvis que preparen per a futures confrontacions electorals, han garantit de forma duradora al poble treballador plena ocupació, pro­tecció social, sanitat i educació gratuïtes I de qualitat, una vida digna, un futur pels fills/es de la classe obrera.
Les úniques experiències històriques que van donar solució duradora als grans problemes i aspiracions de la classe obrera, de la dona treballadora, de la joventut obrera i popular, van ser les experiències de construcció socialis­ta portades a terme per la classe obrera revolucionària constituïda com a classe en el Poder.
La nostra alternativa és construir el fron­t obrer unit, classista i combatiu, que sota la seva pròpia direcció i consig­nes pròpies treballi per fer fora a la classe en el poder y no sols al partit en el govern, no per a millorar la gestió del capitalisme sinó para acabar amb el capitalisme; no per a regenerar la dictadura burgesa sinó per trencar amb les unions imperialistes, sortir de la UE, de l’Euro i l’OTAN; nacionalitzar y col·locar sota control obrer tots els sectors estratègics de la produc­ció i l’economia en el marco de una economia planificada al servei de les necessitats populars, construir el socialisme i el comunisme, la única sortida pràctica i realista a la crisi ca­pitalista.
Cridem als treballadors i treba­lladores a agrupar-se en estructures classistes i unitàries, a formar, a cada centre de treball, a cada barri obre­r castigat per l’atur i la crisi, Co­mitès per la Unitat Obrera.
Cridem a les treballadores i als treballadors, a la classe obrera aturada, als estudiants, a incorporar-se a las files del Partit i la Joventut Comu­nista.

PER LA SORTIDA DE LA UNIÓ EUROPEA, L’EURO I L’OTAN 

PEL PODER OBRER PEL SOCIALISME I EL COMUNISME