dimecres, 24 d’octubre del 2007

L’HOSPITALET ANTIFRANQUISTA
ORGANITZACIÓ DE L’HOSPITALET
L’Hospitalet, 24 d'octubre de 2007

Davant la inauguració de l'escultura del “Pont de la Llibertat” a la ciutat, l’ organització del PCPC en l'Hospitalet, vol manifestar el següent:

1è. Donar el nostre reconeixement a la Associació El Pont de la Llibertat-l'Hospitalet Antifranquista, pel seu treball de recuperació de la memòria dels homes i dones de la ciutat, que bé durant la guerra civil, bé durant la llarga dictadura feixista, van lluitar i en alguns casos van donar les seves vides, per la democràcia i la llibertat del nostre país.

2n. Així mateix, felicitar a l'Associació, per aconseguir que la nostra ciutat tingui un monument de reconeixement per a aquestes persones, i que aquest reconeixement tingui un caràcter unitari per sobre de les ideologies dels lluitadors, ja que l'objectiu era comú.

3r. Volem denunciar la hipocresia dels polítics, que s'omplen la boca parlant de la Memòria Històrica, i després al parlament són incapaços d'aprovar una llei, que com a mínim compleixi tres requisits:

a) Condemna del cop d'estat feixista de Franco contra el govern legítimament triat pel poble espanyol, que va desembocar en una guerra fratricida que va durar tres anys, que es va prolongar com a dictadura militar, negant el dret a les llibertats bàsiques durant gairebé 40 anys, utilitzant la repressió, la tortura i l'assassinat.

b) Retorn als seus legítims propietaris de les possessions confiscades (espoliades), per les tropes i el règim feixistes.

c) Anul•lació de tots els processos judicials de la dictadura feixista, incoats contra els homes i dones que van lluitar per la llibertat.
Només el reconeixement per part dels poders públics (el parlament, el govern i el rei), de les atrocitats comeses pel feixisme en l'estat espanyol, pot restablir la dignitat d'aquest estat, que no sols va perdonar els polítics i torturadors pels seus criminals actes, sinó que han tingut fins i tot el reconeixement personal; quina diferència té l'estat espanyol respecte a Alemanya o Itàlia, que van ser capaços de condemnar als seus respectius règims feixistes?

4t. Per últim, molt ha estat allò que s'ha aconseguit en aquests anys, però no sempre allò pel que aquests homes i dones van lluitar: la precarietat laboral, les dificultats d'accedir a l'habitatge, les pensions baixes, la privatització dels serveis públics, la pèrdua de conquestes socials, etc. Queda molt camí encara per recórrer, LA LLUITA CONTÍNUA...

Ante la inauguración de la escultura del “Pont de la Llibertat” en la ciudad, la organización del PCPC en l’Hospitalet, quiere manifestar lo siguiente:

1º. Dar nuestro reconocimiento a la Asociación El Pont de la Llibertat-l’Hospitalet Antifranquista, por su trabajo de recuperación de la memoria de los hombres y mujeres de la ciudad, que bien durante la guerra civil, bien durante la larga dictadura fascista, lucharon y en algunos casos dieron sus vidas, por la democracia y la libertad de nuestro país.

2º. Asimismo, felicitar a la Asociación, por lograr que nuestra ciudad tenga un monumento de reconocimiento para esas personas, y que este reconocimiento tenga un carácter unitario por encima de las ideologías de los luchadores, puesto que el objetivo era común.

3º. Queremos denunciar la hipocresía de los políticos, que se llenan la boca hablando de la Memoria Histórica, y luego en el parlamento son incapaces de aprobar una ley, que como mínimo cumpla tres requisitos:

a) Condena del golpe de estado fascista de Franco contra el gobierno legítimamente elegido por el pueblo español, que desembocó en una guerra fraticida que duró tres años, que se prolongó como dictadura militar, negando el derecho a las libertades básicas durante casi 40 años, utilizando la represión, la tortura y el asesinato.

b) Retorno a sus legítimos propietarios de las posesiones incautadas (expoliadas), por las tropas y el régimen fascistas.

c) Anulación de todos los procesos judiciales de la dictadura fascista, incoados contra los hombres y mujeres que lucharon por la libertad.
Solo el reconocimiento por parte de los poderes públicos (el parlamento, el gobierno y el rey), de las atrocidades cometidas por el fascismo en el estado español, puede restablecer la dignidad de este estado, que no sólo perdonó a los políticos y torturadores por sus criminales actos, sino que han tenido incluso el reconocimiento personal; ¿que diferencia tiene el estado español con respecto a Alemania o Italia, que fueron capaces de condenar a sus respectivos regímenes fascistas?

4º. Por último, mucho ha sido lo logrado en estos años, pero no siempre aquello por lo que esos hombres y mujeres lucharon: la precariedad laboral, las dificultades de acceder a la vivienda, las pensiones bajas, la privatización de los servicios públicos, la pérdida de conquistas sociales, etc. Queda mucho camino todavía por recorrer, LA LUCHA CONTINUA...