dijous, 7 de febrer de 2008

LA UTILITZACIÓ DEL CATALÀ EN LA DENOMINACIÓ DE LA CANDIDATURA

Declaració del Comité Executiu del PCPC.

El PCPC es presenta en les quatre circumscripcions catalanes, tant al Senat com al Congrés dels Diputats, quan el dia 6 es van publicar les llistes provisionals, les juntes electorals provincials de Barcelona i Tarragona, van publicar el nom del partit en castellà.

El representant electoral de la nostra candidatura, comandament sengles escrits a les respectives juntes, sol•licitant que es solucionés l'error, publicant les llistes definitives en català:

"Junta Electoral Provincial de Tarragona"

SOL•LICITA:
Prenguin en consideració publicar definitivament les nostres candidatures amb el nom en català, PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA, altrament sol•licitem la seva publicació amb la denominació en castellà.

"Junta Electoral Provincial de Barcelona"

Quant al nom de la candidatura no és correcte, tant per al Congrés dels Diputats com per al Senat, ja que apareix sota la denominació de PARTIT COMUNISTA DEL POBLE CATALUNYA, fent constar que el nom amb què oficialment aquesta inscrit en el Registre de Partits Polític de Ministeri d'Interior, és de PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA, així mateix volem manifestar que no entenem que el nom aparegui en castellà, ja que:

a) El partit només existeix a Catalunya.

b) Segons la legislació el català és llengua oficial a Catalunya, per tant hauria de ser indiferent el seu ús.

c) Sense que hi hagués canvi en la legislació, ni en la denominació del partit, aquesta Junta Electoral Provincial, va acceptar i va publicar en les eleccions el Parlament de Catalunya del 2006 i en les Eleccions Locals de 2007, el nostre nom en català PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA, pel qual no entenem el canvi d'actitud respecte a l'idioma de la denominació de la candidatura.

d) En les mateixes condicions, altres Juntes Electorals Provincials no han tingut cap problema en acceptar l'ús del català en la denominació de la candidatura.

Per això sol•licitem que prenguin en consideració publicar definitivament les nostres candidatures amb el nom en català, PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA, altrament s'inclogués el nom complet amb el DE CATALUNYA.

Sent de moment contestats per la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en els següents termes:

“Se da cuenta del escrito presentado por el representante del Partido Comunista del Pueblo de Catalunya, en el sentido de solicitar la proclamación de la candidatura con el nombre en catalán, y la Junta acuerda no dar lugar a ello por cuanto no consta inscrito dicho partido en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior con denominaciones múltiples”.

 Els que pensem és un atropellament a l'ús del català, i al costat dels problemes haguts pels camarades de Castella, també quant a la denominació, creiem que és una actitud clarament antidemocràtica, i un caprici a què les juntes electorals ens tenen acostumats, en els diferents processos electorals.