dissabte, 5 de juny del 2010

La vaga general ja és inexcusable

La classe obrera i els sectors populars de Catalunya i l'Estat estem patint els efectes d'una crisi que no hem provocat: aproximadament 5 milions de treballadors són a I'atur (a Catalunya, 600.000) i al conjunt de l'Estat 1.200.000 no té subsidi d'atur i 1.300.000 ciutadans han perdut les seves lIars per no poder pagar la hipoteca al no tenir feina. Els bancs, que han absorbit 90.000 milions de diners públics, es queden amb les vivendes deis pobres, i, a més, els hi segueixen cobrant les hipoteques perqué les taxacions actuals de la habitabilitat són inferiors al total del déblt restant deis préstecs. Les bosses de fam s'acumulen a la voráqíne del marasme de la marabunda indigent al lIarg del nostre país, com en una tornada a la primera meitat del s. XX.

Els taurons del capitalisme internacional pateixen no poder cobrar les abundants quantitats de diners que han vingut prestant a la banca espanyola i al govern pels seus negocis els beneficis deis quals s'han quedat ells sois, rnltjancant paradisos fiscals els primers, i la simonia laica prevaricadora aplicada pel nepotisme de la corrupció als pressupostos de les infraestructures controlades per les rnáfles que en governs i ajuntaments ens manen.

Les receptes que imposen per assegurar el rescat de la usura el Fons Monetari Internacional (FMI), Unió Europea (UE) i el mateix Obama, cap suprem de I'imperialisme ianqui mundial, a I'igual que a Grecia i Portugal, són pujar I'IVA, reformes labarals per f1exibilitzar la negociació salarial i els acomiadaments. De manera immediata, retall deis sous als funcionaris humils i un plá de restriccions de les pensions en la perspectiva de desviar-les de lo públic a lo privat. El govern Zapatero, submís a l'estratéqla del vampirisme capitalista, aplica un paquet de mesures en la via que la crisi la paguin els pobres amb la fi que es mantingui i creixi I'enriquiment deis rics.

Els comunistes, el PCPC, des deis comencarnents d'aquesta crisi venim denunciant aquesta insostenible situació que porta a la depauperació de la c1asse obrera, crlticávern la passivitat del reformisme sindical cornprornes amb els interessos deis poderosos del sistema burqés i els hi reclarnávern la VAGA GENERAL. La Convocatoria de vaga deis empleats públics pel dia 8 de Juny, no només es saludada i assumida pel PCPC, obre una perspectiva de combat que s'ha d'eixamplar ampliant la mobilització sostinguda de la unitat de les forces revolucionarles per arribar a una VAGA GENERAL que empenyi a una sortida diferent de la crisi deis designis deis capitalistes.

Cridem a totes les forces revoluclonáries i populars per articular un ampli Front d'Esquerres que, en principi, condueixi a una VAGA GENERAL sota el lema de: nacionalització de la banca; congelació d'hipoteques a famílies en atur; subsidi d'atur indefinit; paralització de les privatitzacions i retorn de les realitzades sobre serveis estratéqlcs: progressivitat fiscal; per la sortida de la UE; retorn de les tropes de I'estranger; reducció de la despesa militar i altres despeses parasltáries: drets per la població immigrant, cap persona és il-leqal; procés constituent republicá

El Comité Executiu del PCPC manifesta la seva total disposició a sumar-se a aquesta crida del 8 de Juny i a qualsevol altre que es pugui realitzar amb orientació similar a I'exposada a aquesta Resolució.